light saver V2 pcb

LIGHT SAVER 2014.05.15 20:14

proto pcb


soldering by hand..not SMT

저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

'LIGHT SAVER' 카테고리의 다른 글

LIGHT SAVER V3  (4) 2016.12.18
LIGHT SAVER V2  (1) 2014.07.30
light saver V2 pcb  (2) 2014.05.15
LIGHT SAVER V2.0 PCB test done  (0) 2014.05.10
LIGHT SAVER v2.0  (0) 2014.04.11
flip programming key (flip key)  (0) 2014.02.02
posted by duck0113 duck0113